Ogłoszenie o zamówieniu-Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego na:

"Dostawa pięciu fabrycznie nowych niskopodłogowych autobusów miejskich klasy midi, przystosowanych do zasilania olejem napędowym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego"

Ogłoszenie o zamówieniu - przekazane do publikacji - wersja pdf

Ogłoszenie o zamówieniu - opublikowane - wersja pdf

Identyfikator postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wersja pdf

SIWZ - 17.04.2019 - wersja pdf

KluczPub_Oferta_PostepowanieID_47d258f0-596c-4f10-bc90-97d6147a9e57(1).asc

Załączniki do SIWZ:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy - wersja doc

2. Załącznik A do oferty - Paramerty techn.-eksploat. - wersja doc

3. Załącznik B do oferty - Opis wybranych parametrów - wersja doc

4. Załącznik C do oferty - Kryteria oceny ofert - wersja doc

5. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - wersja xml

6. Załącznik nr 2 do SIWZ - JEDZ - wersja pdf

7. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz dostaw - wersja doc

8. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie - grupa kapitałowa - wersja doc

9. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie - pkt 5.3.6 SIWZ - wersja doc

10. Załącznik nr 6 do SIWZ - Zobowiązanie podmniotu trzeciego - wersja doc

11. Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy - wersja pdf

12. Załącznik nr 8 do SIWZ - Protokół odbioru technicznego - wersja pdf

ZMIANA TREŚCI SIWZ - 10.05.2019r. 

UWAGA! Nowe załączniki do SIWZ 

Zmiana tresci SIWZ - 10.05.2019 - wersja zip

Ogłoszenie o sprostowaniu - opublikowane - wersja pdf

 

Informacja z otwarcia ofert - 28.05.2019 - wersja pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12.06.2019 - wersja pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wersja pdf