Ogłoszenie o zamówieniu – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego na:

Dostawę dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy maxi, przystosowanych do zasilania olejem napędowym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ogłoszenie o zamówieniu logoPDF
SIWZ - Dostawa autobusów klasy maxi - 05.06.2017logoPDF

Załącznik 1 do SIWZ - Formularz ofertyikonka word

Załącznik 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniuikonka word

Załącznik 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowaniaikonka word

Załącznik 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowejikonka word

Załącznik 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostawikonka word

Załącznik 6 do SIWZ - Wzór umowylogoPDF

Załącznik 7 do SIWZ - Protokół odbioru technicznego autobusulogoPDF

Załącznik A do Oferty - Parametry techniczno-eksploatacyjneikonka word

Załącznik B do Oferty - Opis wybranych parametrów techniczno-eksploatacyjnychikonka word

Załącznik C do Oferty - Kryteria oceny ofert, obliczone zgodnie z Rozporządzeniemikonka word

Wyjaśnienie treści SIWZ - Dostawa autobusu 23.06.2017r.logoPDF

 

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego - sektorowegologoPDF

 

Informacja o wyborze ofertylogoPDF