Ogłoszenie o zamówieniu – M.P.K. w Siedlcach Sp. z o. o. informuje o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego-sektorowego na:

Dostawa dwóch fabrycznie nowych autobusów miejskich niskopodłogowych klasy maxi, przystosowanych do zasilania olejem napędowym, wyposażonych w dodatkowe elementy podnoszące użyteczność transportu publicznego oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy wersja pdf logoPDF

Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia wersja pdf logoPDF

Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty wersja word ikonka word

Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wersja wordikonka word

Załącznik Nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wersja word ikonka word

Załącznik Nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wersja word ikonka word

Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych dostaw wersja word ikonka word

Załącznik Nr 6 do SIWZ - Wzór umowy wersja pdf logoPDF

Załącznik Nr 7 do SIWZ - Protokół odbioru technicznego autobusu wersja pdf logoPDF

Załącznik Nr A do Oferty - Parametry techniczno-eksploatacyjne wersja word ikonka word

Załącznik Nr B do Oferty - Opis wybranych parametrów techniczno-eksploatacyjnych wersja word ikonka word

Załącznik Nr C do Oferty - Kryteria oceny ofert, obliczone zgodnie z Rozporządzeniem wersja word ikonka word

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - zmiana 12.05.2017m wersja pdflogoPDF

SIWZ - Dostawa autobusów klasy maxi - zmiana 12.05.2017 wersja pdflogoPDF

Załącznik Nr B do Oferty - zmiana 12.05.2017 wersja wordikonka word

Wyjaśnienie treści SIWZ - zmiana 18.05.2017 wersja pdflogoPDF

 

Informacja z otwarcia ofert wersja pdflogoPDF

Informacja o unieważnieniu postepowania - wersja pdflogoPDF