MPK oferuje do sprzedaży wycofane z eksploatacji autobusy

Ogłoszenie

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w w Siedlcach Spółka z o.o. ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce, oferuje do sprzedaży wycofane z eksploatacji autobusy komunikacji miejskiej, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zestawienie

   MPK informuje, że wszystkie pojazdy stanowią własność Spółki i są sprawne technicznie. MPK dopuszcza oględziny pojazdów w dniach od 03.12.2014 r. do 09.12.2014 r. w godzinach od 800 do 1400 na terenie zajezdni przy ul. Starzyńskiego 20 w Siedlcach. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie terminu oględzin jest Kierownik Działu Technicznego, tel. 25 632 57 76.
   Oferty należy składać pisemnie do dnia 10.12.2014 r. do godziny 12:00 osobiście w sekretariacie firmy (pok. 9), drogą e-mailową (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.), faksem (25 632 62 95) lub pocztą (decyduje data wpływu). Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.12.2014 r. O godz. 1230.
   Oferta powinna wskazywać oznaczenie oferenta, wskazanie wybranego pojazdu, oferowaną cenę netto oraz brutto i być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.
   Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym każdego z pojazdów.
   Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest cena. Z oferentami proponującymi takie same ceny zakupu zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje.
   Forma płatności: gotówka w dniu odbioru pojazdu lub przedpłata w formie przelewu na podane konto.
   Termin związania ofertą wynosi 14 dni, którego bieg rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony wybrany Oferent. Rzeczowy odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie związania ofertą. W przypadku nieodebrania autobusu w tym czasie, MPK wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą pod względem ceny w zakresie dotyczącym nieodebranego pojazdu.
   MPK zastrzega sobie również możliwość odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Pobierz PDF