Od 2014r - nowe zasady zniżek w strefie II i III.

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o. informuje, iż w związku z rozwiązaniem przez Województwo Mazowieckie umowy na przekazywanie dopłat z budżetu państwa z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg w przewozach pasażerskich – z dniem 31 grudnia 2013 r., na obszarze Gmin: Siedlce, Zbuczyn, Wiśniew, Skórzec, Kotuń, Mokobody i Suchożebry oraz Miasta i Gminy Mordy - przestają obowiązywać wszystkie dotychczasowe ulgi na przejazdy wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1138).


Od dnia 1 stycznia 2014 r., stosownie do postanowień uchwały Nr XXXVI/675/2013 Rady Miasta Siedlce z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe o charakterze użyteczności publicznej organizowane przez Gminę Miasto Siedlce środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz w sprawie ustalenia kategorii osób uprawnionych do przejazdów ulgowych – na liniach komunikacyjnych w II i III strefie biletowej, przebiegających na obszarach Gmin Siedlce, Zbuczyn, Wiśniew, Skórzec, Kotuń, Mokobody i Suchożebry objętych usługami przewozowymi organizowanymi przez Miasto Siedlce w oparciu o zawarte porozumienia – do przejazdów za okazaniem biletu ze zniżką 50% uprawnieni są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia). 


Zniżki, o których mowa wyżej, nie obowiązują w IV strefie biletowej obejmującej swym zasięgiem wsie: Krzymosze, Leśniczówka, Radzików Stopki, Wielgorz, Wyczółki w gminie Mordy /linia nr 14/

Jednocześnie informuje się, iż na podstawie poszczególnych ustaw, na całym obszarze objętym usługami przewozowymi wykonywanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o. tj. w I, II, III i IV strefie:

1.    Do przejazdów bezpłatnych uprawnieni są:


1)posłowie i senatorowie - art. 43 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora  (Dz. U. z 2011 r., nr 7, poz. 29 z późn. zm);
2)inwalidzi wojenni oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojennemu zaliczonemu do I grupy - art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ( Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz.648 z późn. zm.);
3)inwalidzi wojskowi oraz przewodnik towarzyszący inwalidzie wojskowemu zaliczonemu do I grupy - art. 41 w związku z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin ( Dz. U. z 2010 r., nr 101, poz. 648 z późn. zm.);
4)cywilne niewidome ofiary działań wojennych w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 listopada 2006 r o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U.  Nr 249, poz. 1824 ze zm.).

2   Do przejazdów z 50% ulgą uprawnieni są:

 

1)kombatanci lub osoby zajmujące się działalnością równorzędną z działalnością kombatancką  oraz niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami  represji wojennych i okresu powojennego  (Dz. U. z 2012 r., poz. 400);
2)studenci -  art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z   2012 r., poz. 572);
3)słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych -  art. 77 ust.  4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572);
4)słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych -  art. 9f  ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w zw. z art. 188 ust. 1  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572).