Ogłoszenie - Sprzedaż Autobusów

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Spółka z o.o., ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Zeroemisyjny tabor autobusowy w Siedlcach”, dofinansowanego przez NFOŚiGW w ramach programu „Zielony transport publiczny (Faza I)”, na poczet realizacji umowy o dofinansowanie nr 2209/2021/Wn07/OA-TP-FN/D z dnia 08.12.2021 r., wycofuje z eksploatacji i przeznacza do sprzedaży niżej wymienione pojazdy komunikacji miejskiej:

L.p.

Marka i Typ

Rok produkcji

Przebieg

Nr ewidencyjny

1.

MAN NL 222

2000

1 264 511

055

2.

Jelcz M081MB

2000

1 017 328

057

3.

MAN NL 223

2001

1 153 974

058

Sprzedający informuje, że pojazdy stanowią własność Spółki i posiadają obowiązkowe ubezpieczenie pojazdu OC. Pojazdy mogą poruszać się samodzielnie.

055 055.

057   057.

058  058.

Dopuszcza się oględziny pojazdu/ów w dniach od 12 maja 2023 r. do 22 maja 2023 r., w godzinach od 8:00 do 14:00, na terenie zajezdni przy ul. Starzyńskiego 20 w Siedlcach.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie terminu oględzin jest Kierownik Działu Technicznego, tel. 25 632 84 36, w. 21.

Dodatkowe zapytania w sprawie przedmiotu sprzedaży należy przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub faksem pod nr 25 632 62 95.

Oferty należy składać pisemnie, do dnia 24 maja 2023 r., do godziny 10:00, osobiście w sekretariacie firmy (pok. nr 6), drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub drogą pocztową (ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce) – decyduje data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 maja 2022 r., o godz. 12:00.

Oferta powinna zawierać: oznaczenie oferenta, oferowaną cenę netto oraz brutto za pojazd i być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania oferenta.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Dopuszcza się złożenie oferty na jeden albo na dwa albo na wszystkie pojazdy.

Wraz z ofertą należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu/ów oraz oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych pozyskanych od osób fizycznych.

Wzór formularza oferty i oświadczeń znajduje się na stronie internetowej Sprzedającego: www.mpk.siedlce.pl.

Wyłącznym kryterium wyboru oferty jest cena. Z oferentami proponującymi takie same ceny zakupu zostaną przeprowadzone dodatkowe negocjacje.

Termin związania ofertą wynosi 14 dni, którego bieg rozpoczyna się od dnia otwarcia ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie powiadomiony wybrany Oferent.

Forma płatności: gotówka w dniu odbioru pojazdu/ów lub przedpłata w formie przelewu na podane konto.

Rzeczowy odbiór przedmiotu sprzedaży powinien nastąpić w terminie związania ofertą.

W przypadku nieodebrania autobusu w tym czasie, Sprzedający wybierze kolejną, najkorzystniejszą pod względem ceny, ofertę.

Sprzedający informuje, że wybrany Oferent, niezwłocznie po dokonaniu odbioru pojazdu/ów, zobowiązuje się do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC dla zakupionego/ych pojazdu/ów.

Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od sprzedaży bądź unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Ogłoszenie sprzedaży autobusów wycofanych z eksploatacji 2023 - pobierz PDF.logoPDF